Zaštita na radu i zaštita od požara

U okviru djelatnosti zaštite na radu i zaštite od požara „Energotehnika” je opremljena i specijalizovana za sledeće aktivnosti:

  • Elaborati zaštite na radu i zaštite od požara,
  • Plan zaštite na radu i zaštite od požara za privredne institucije,
  • Obrazovanje radnika iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara,
  • Pregled mašina, uređaja, elektroinstalacija i gromobranskih instalacija i izdavanje atesta,
  • Pregled i izdavanje nalaza za mikroklimu na radnom mjestu,
  • Procjena rizika na radnom mjestu,
  • Opremanje objekata sa opremom za protivpožarnu zaštitu,
  • Pregled i ispitivanja opreme i uređaja protivpožarne zaštite.